Search again

Found: 920  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2562.
Call Number
371.107 ส276ก 2562
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image

image

image

image
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว = Personality development for service provider in hotel and tourism business ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์.
Author
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ: ท้อป, 2562.
Call Number
155.2 ถ347ก 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles