Search again

Found: 1,309  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ / น้อย คันชั่งทอง.
Author
น้อย คันชั่งทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
025.431 น196ก 2561
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม
สำนักหอสมุด

image
การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ : มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 10001-2561 = Diagnosis of bovine tuberculosis : Thai Agricultural Standard TAS 10001-2018 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
Author
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
Call Number
636.2 ม247ก 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 10001 (G)-2561 = Diagnosis of bovine tuberculosis : Guidance on the application of Thai Agricultural Standard TAS 10001 (G)-20...
Author
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561.
Call Number
636.2 ม247ก 2561
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
การตลาดทางตรง / บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์.
Author
บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์.
Published
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
Call Number
658.84 บ114ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ / JAY BAER (เจย์ เบเออร์) ผู้แปล : ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต.
Author
เบเออร์, เจย์.
Published
กรุงเทพฯ ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number
658.812 บ555ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2 / กฤษติกา คงสมพงษ์.
Author
กฤษติกา คงสมพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
658.8 ก918ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 /$œcสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Author
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Published
ธนบุรี :˜bมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,œc2561.
Call Number
378.198 $œbว732ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่เผาไหม้และหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 / ศุทธินี ดนตรี, สตรีรัตน์ จุมพิศ และชณัฐฎาแสงงาม.
Author
ศุทธินี ดนตรี.
Published
เชียงใหม่ : โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.
Author
พวงทอง ภวัครพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
327.593059 พ172ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การทดสอบเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ = Testing passive optical networks / วิชัย จิตต์ประสงค์.
Author
วิชัย จิตต์ประสงค์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
Call Number
621.3827 ว3211ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การทำเหมืองข้อมูล ฉบับปรับปรุง / สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล.
Author
สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
Call Number
006.3 ส476ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles