Search again

Found: 1,169  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เมทส์ 2 = Mates 2: until forever comes / คาร์ดีโน ซี. : เขียน ; อคิณ : แปล.
Author
ซี, คาร์ดิโน.
Published
กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
เมทส์ 3 = Mates 3 : In your eyes / คาร์ดีโน ซี, เขียน : พาฝัน, แปล.
Author
ซี, คาร์ดีโน.
Published
กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
เรียนจีนให้ได้จีน / อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป.
Author
อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป.
Published
กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2561.
Call Number
495.18249591 อ112ร 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง) / ผู้ปรับปรุง รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข.
Author
ปราณี จงสุจริตธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561.
Call Number
495.6 ป172ค 2561
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
เรือชนะคลื่น : หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / สถาบันราชภัฏเชี.
Author
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
Call Number
อ 923.7 ช612ร 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง / ดาวเดียวดาย [นามแฝง].
Author
ไขศรี วิสุทธิเนตร.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561-.
Call Number
616.8527 ข987ร
Location
สำนักหอสมุด

image
เรื่องเล่าที่ได้ยินในวัยเด็ก : นิทานพื้นบ้านของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย / จัดทำโดย มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์.
Author
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์
Published
เชียงใหม่ : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, 2561.
Call Number
398.209593 ร6112 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน = Family medicine and community medicine / สรญา แก้วพิทูลย์.
Author
สรญา แก้วพิทูลย์.
Published
นครราชสีมา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561.
Call Number
649.8 ส173ว 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เวชศาสตร์ทันยุค 2561. บรรณาธิการ, คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ "เวชศาสตร์ทันยุค 2561".
Author
ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561, [2018].
Call Number
618.9 ม246ว 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล.
Author
สรัสวดี อ๋องสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
เศรษฐศาสตร์การเกษตร = Agricultural economics / วิรุณสิริ ใจมา.
Author
วิรุณสิริ ใจมา.
Published
เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561.
Call Number
338.1 ว374ศ 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร / นิกร น้อยพรม.
Author
นิกร น้อยพรม
Call Number
332 น317ศ 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข / นิลวรรณ อยู่ภักดี.
Author
นิลวรรณ อยู่ภักดี.
Published
พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
Call Number
338.473621 น377ศ 2561
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles