Search again

Found: 901  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ / JAY BAER (เจย์ เบเออร์) ผู้แปล : ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต.
Author
เบเออร์, เจย์.
Published
กรุงเทพฯ ช็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number
658.812 บ555ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2 / กฤษติกา คงสมพงษ์.
Author
กฤษติกา คงสมพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
658.8 ก918ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557 /$œcสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Author
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Published
ธนบุรี :˜bมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,œc2561.
Call Number
378.198 $œbว732ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่เผาไหม้และหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 / ศุทธินี ดนตรี, สตรีรัตน์ จุมพิศ และชณัฐฎาแสงงาม.
Author
ศุทธินี ดนตรี.
Published
เชียงใหม่ : โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.
Author
พวงทอง ภวัครพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
327.593059 พ172ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การทดสอบเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ = Testing passive optical networks / วิชัย จิตต์ประสงค์.
Author
วิชัย จิตต์ประสงค์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
Call Number
621.3827 ว3211ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การทำเหมืองข้อมูล ฉบับปรับปรุง / สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล.
Author
สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
Call Number
006.3 ส476ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารการเงิน = Financial management / คุณัญญา เบญจวรรณ.
Author
คุณัญญา เบญจวรรณ.
Published
กำแพงเพชร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2561.
Call Number
658.15 ค4113ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
Author
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
Published
กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2561.
Call Number
658.3 ป616ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ : ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น = Local innovation through : collaborative governance / พบสุข ช่ำชอง.
Author
พบสุข ช่ำชอง.
Published
มหาสารคาม : โครงการผลิตตำราฯ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561.
Call Number
351 พ158ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่$ ประโยชน์ ส่งกลิ่น.
Author
ประโยชน์ ส่งกลิ่น.
Call Number
350 ป1711ก 2561
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era / สุกัญญา แช่มช้อย.
Author
สุกัญญา แช่มช้อย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
371.207 ส41ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ = Curriculum management for higher educational institution in the 21th century : appli...
Author
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.
Published
มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561.
Call Number
378.1 ส457ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี = Administation of dual education system / จอมพงศ์ มงคลวนิช.
Author
จอมพงศ์ มงคลวนิช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
370.113 จ196ก 2561
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles