Search again

Found: 24,197  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
Author
สำนักงานศาลปกครอง.
Published
กรุงเทพฯ :bสำนักงานศาลปกครอง, [2552].
Call Number
346.03 ก139
Location
สำนักหอสมุด

image
"การกำหนดให้การมีส่วนร่วในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเปนความผิดอาญา" :
Author
ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด

image
"การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" :
Author
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"ความรับผิดของนิติบุคคลกรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" :
Author
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Published
กรุงเทพฯ :
Location
สำนักหอสมุด

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles