Search again

Found: 403  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เศรษฐศาสตร์ เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุง / ทรงธรรม ปิ่นโต [และคนอื่นๆ].
Author
ทรงธรรม ปิ่นโต.
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563.
Call Number
330 ท172ศ 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
เศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial Economics / กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล.
Author
กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
Call Number
338.5 ก113ศ 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
เส้นทางประชาธิปไตย / โดม ไกรปกรณ์.
Author
โดม ไกรปกรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
Call Number
321.8 ด96ส 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / ทิพวรรณ ทองสุข.
Author
ทิพวรรณ ทองสุข.
Published
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.
Call Number
660.63 ท367อ 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แก่นธรรม / ทรงกลด มั่นสิงห์.
Author
ทรงกลด มั่นสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : ทรงกลด มั่นสิงห์, 2563.
Call Number
294.342 ท172ก 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แจ๊ค หม่า ผู้เปิดขุมทรัพย์อาลีบาบา / เหยียน ฉี่เฉิง เรียบเรียง ; ธัญปวีณ์ อธิเลิศรัตนชัย, แปล.
Author
เหยียน, ฉี่เฉิง.
Call Number
381.142092 ห162ห 2563
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และการประยุกต์ใช้ / ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.
Author
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวานิสย์, 2563.
Call Number
361.61 ช965น 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) / กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย.
Author
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2563.
Call Number
616.91 ส242น 2563
Location
สำนักหอสมุด

image
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : รายงานวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
Call Number
379.118 ศ311น 2563
Location
สำนักหอสมุด

image

image
แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563.
Call Number
323 ค1411น 2563
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 / สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
Call Number
379.593 ป1711ผ 2563
Location
สำนักหอสมุด

image

image
แฮร์รี่ พอตเตอร์ / J.K. Rowling เขียน ; สุมาลี แปล.
Author
โรว์ลิ่ง, เจ. เค.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2563.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles