Search again

Found: 140,636  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ... [และคนอื่นๆ]
Author
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549
Call Number
361.8 จ432น 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
"แผน" เพื่อแผ่นดิน / วิทยา เวชชาชีวะ
Author
แผน วรรณเมธี
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2557
Call Number
920.71 ว346ผ 2557
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"แผ่นดินพระร่วง" แสงทองแรกของชนชาติไทยในอุษาคเนย์ / เอกวุฒิ วงศ์มาลัย
Author
เอกวุฒิ วงศ์มาลัย
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number
959.3022 อ517ผ 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"แม่ครูของแผ่นดิน" ขัตติยวิถีราชินีทย เทิดไท้ 6 รอบนักษัตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
Author
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
"แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่" เอกสารประกอบการสัมมนา ; วันที่ 17-20 มิถุนายน 2530 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา
Author
การสัมมนา "แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่" :
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2530
Location
สำนักหอสมุด

image
"โด่ง โพนยางคำ เจ้าพ่อโคขุน 100 ล้าน" / กฤตพล คงตระกูลชัย.
Author
กฤตพล คงตระกูลชัย.
Published
กรุงเทพฯ : ไลฟ์ นิวส์ จำกัด, 2555.
Call Number
658.041 ก914ด 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"โมเลกุล" เปลี่ยนประวัติศาสตร์ กระดุม "นโปเลี่ยน" เปลี่ยนโลก = Napoleons buttons 17 molecules that changed history / Penny Le Couteur & Jay Burreson เขียน ; ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย แปล
Author
กูเตอร์, เพนนี่ เลอ
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
540 ก415ม 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"โอบไหล่...ไต้หวัน" / ลักษณ์ เกษมสุข
Author
ลักษณ์ เกษมสุข
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2553.
Call Number
915.1249 ล111อ 2553
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ใต้เงาฉัตร" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ทัศนา ทัศนมิตร
Author
ทัศนา ทัศนมิตร
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
Call Number
959.3035 ท118ต 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน : บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์ , เสมอชัย พูลสุวรรณ
Author
สุมิตร ปิติพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Call Number
305.8951 ส46ท
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงคำ" ถิ่นสยาม จากหนองแฮดถึงหนองปรง/ บุญยงค์ เกศเทศ.
Author
บุญยงค์ เกศเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : อินทนิล , 2554
Call Number
305.89591 บ436ท 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
"ไทย-โลกมุสลิม" : สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย / บรรณาธิการ อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ
Author
อิศรา ศานติศาสน์,
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
Location
สำนักหอสมุด

image
"ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์: โลกที่เปลี่ยนไป จาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558" / เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Author
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558.
Call Number
351.593 อ551ท
Location
สำนักหอสมุด

image
"ไอรัก" คืออะไร / พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
951 ท622อ
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles