Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือบทสนทนาภาษาชาวเขาเผ่าถิ่น / สารณีย์ ไทยานันท์.
Author
สารณีย์ ไทยานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2523.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี : ความเป็นมา ความเป็นไป และความหวังใหม่ / สมโชติ อ๋องสกุล.
Author
สมโชติ อ๋องสกุล.
Published
เชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, 2540.
Call Number
959.3 ส16ง 2540
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
ดาบเมือง / วิไลลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Author
วิไลลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2547.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image

image
ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Author
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
ตำราเรียนอักขระล้านนาไทย / สิงฆะ วรรณสัย ; โฟล์กเกอร์ กราบอฟสกี้ บรรณาธิการ.
Author
สิงฆะ วรรณสัย.
Published
เชียงใหม่ : Silkworm Books, 2563.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
นครกัณฑ์ : ผ้า เครื่องประดับและความงามของพระนางมัทรี / ยุพิน เข็มมุกด์.
Author
ยุพิน เข็มมุกด์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549.
Call Number
390.09593 ย463น 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
นายห้างป่าไม้ เผชิญหน้า สงครามมหาเอเชียบูรพา / กิตติชัย วัฒนานิกร.
Author
กิตติชัย วัฒนานิกร.
Published
เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
พจนานุกรมภาษาไทยพวน / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558.
Call Number
495.919395911 พ125 2558
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
ล้านนาวิถีทัศน์ : ปทัสถานสังคมคุณภาพ / เรียบเรียงโดย พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์.
Author
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์.
Published
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
สารคดีพะหญาล้านนา / เรียบเรียงโดย นิคม พรหมมาเทพย์.
Author
นิคม พรหมมาเทพย์.
Published
เชียงใหม่ : แหล่งเรียนรู้ผะหญาล้านนา, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
สิงห์ล้านนา / ทศ คณนาพร.
Author
ทศ คณนาพร.
Published
กรุงเทพฯ : ริช, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
เครื่องสักการะในล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
Author
มณี พยอมยงค์.
Published
เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2538.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
เวียงสวนดอก / ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี.
Author
ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี.
Published
เชียงใหม่ : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

image
โหราศาสตร์พม่าฉบับมหาพุฒและพรหมชาติฉบับล้านนา / ผู้ปริวรรต หนานปวงคำ ตุ้ยเขียว.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2541.
Call Number
133.5 ห872 2541
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles