Search again

Found: 139  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / นิโลบล วิมลสิทธิชัย.
Author
นิโลบล วิมลสิทธิชัย.
Published
เชียงใหม่: ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
Call Number
027.7 น387ห 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย / พินิจ ลาภธนานนท์.
Author
พินิจ ลาภธนานนท์.
Published
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2562.
Call Number
294.337 พ353อ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
อริยธรรม 47 : หนังสือเพื่อสารธรรมทางพระพุทธศาสนา / มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม.
Published
เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2562.
Call Number
294.34 อ173 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ออมให้เงินโต : คู่มือวางแผนการเงินฉบับสมบูรณ์ / แอดมินเพจ ออมให้เงินโต แบบเข้าใจง่ายๆ.
Author
แอดมินเพจ ออมเงินให้โต แบบเข้าใจง่ายๆ
Call Number
332.024 อ196 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อิทธิพล = Influencer / ฌอน บูรณะหิรัญ.
Author
ฌอน บูรณะหิรัญ.
Published
กรุงเทพฯ : ต๊อท ลีดเดอร์ส, 2562.
Call Number
158.1 ฌ195อ 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เก็บเล็กผสมน้อย ร้อยเรียงเรื่องชีวิต / วิชัย บุญชูดวง.
Author
วิชัย บุญชูดวง.
Published
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2562.
Call Number
158 ว541ก 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร / รวบรวมโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา.
Author
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม.
Published
เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2562.
Call Number
337.159 ข619 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
เข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561 / บรรณาธิการ ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม ... [และคนอื่น ๆ].
Author
ทัศนีย์ แซ่ลิ้ม,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562.
Call Number
028 ข56 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development techniques / ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร.
Author
ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
Call Number
155.25 ธ113ท 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
เผด็จการวิทยา / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Author
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
Call Number
321.9 พ323ผ 2562
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักหอสมุด

image
เพราะเธอ คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.
Author
พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิชีวิตไท (Local Act), 2562.
Call Number
305.555 พ572พ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ / สุไลพร ชลวิไล ; บรรณาธิการ.
Author
สุไลพร ชลวิไล,
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2562.
Call Number
306.7 พ587 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ / เจมส์ อาร์. โดตี ; นที สาครยุทธเดช, แปล.
Author
โดตี, เจมส์ อาร์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
Call Number
153.4 ด843ร 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles