Search again

Found: 139  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รากเหง้าเผ่าพันธุ์ในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
Author
บุญยงค์ เกศเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2562.
Call Number
305.8 บ436ร 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ... = Thailand internet user profile ... / จัดทำโดย สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...
Published
กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562.
Call Number
004.678 ร226ส
Location
สำนักหอสมุด

image
รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างปี 2557 - 2562 / จัดทำโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
Author
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2562.
Call Number
333.79 ร262 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ร่าง แรง อารมณ์ ความรู้สึกร่วมสมัย / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
Call Number
302 ว1811ร 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ลงเรือแป๊ะ วิษณุ เครืองาม.
Author
วิษณุ เครืองาม.
Published
กรุงเทพฯ มติชน 2562.
Call Number
320.9593 ว384ล 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย = Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy : สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ; ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ;วันที่ 1-3 พฤศจิกายน...
Author
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณถาพประชาธิปไตย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
Call Number
323.42 ก275ล 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
วันนี้จะเป็นวันที่ดี / คิดมาก [นามแฝง].
Author
ศรศวัส มลสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
Call Number
158.1 ศ178ว 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ : สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน / จัดทำโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์.
Author
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์.
Published
กรุงเทพฯ : สภา, 2562.
Call Number
305.409593 ส162ว 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน.
Author
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน , 2562.
Call Number
170.72 ว343 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ศรีลังกากติกาวัตร : ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับเพื่อความดีงามของหมู่คณะ / ลังกากุมาร.
Author
ลังกากุมาร.
Published
นครปฐม : สาละพิมพการ, 2562.
Call Number
294.3095493 ล112ศ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ศาสตร์และวิธีวิทยาการศึกษาการย้ายถิ่นของประชากร = Science and methodology of migration / ดุษฎี อายุวัฒน์.
Author
ดุษฎี อายุวัฒน์.
Published
ขอนแก่น : คลังนานา, 2562.
Call Number
304.6 ด483ศ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา.
Author
ชาย โพธิสิตา.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562.
Call Number
001.42 ช26ศ 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สรรพธรรม ๙ / พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
Author
พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
Published
ลำพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ์, 2562.
Call Number
294.35 พ17116ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
Call Number
305.908 ส143ส 2562
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles