Search again

Found: 1,173  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กะเทาะเปลือกจาวา = Object-Oriented Programming With Java Language / รุ่งโรจน์ โพนคำ
Author
รุ่งโรจน์ โพนคำ.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน), [ม.ป.ป.]
Call Number
005.133 ร42ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กัมพูชา : นโยบายต่างระเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ = Cambodia : Thai Foreign Policy under the Prem Tinsulanonds Government / อรอนงค์ น้อยวงศ์.
Author
อรอนงค์ น้อยวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.
Call Number
327.5930596 อ17ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การกระทำผิดในสังคม / เสริน ปุณณะหิตามนนท์.
Author
เสริน ปุณณะหิตามนนท์.
Published
กรุงเทพฯ.
Call Number
300 ส176ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การกำเนิดโครงการ / มาณพ ภาษิตวิไลธรรม.
Author
มาณพ ภาษิตวิไลธรรม.
Published
สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, [ม.ป.ป.]
Call Number
331.1 ม24ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย / กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.
Author
กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.
Published
กรุงเทพฯ : กอง, [ม.ป.ป.]
Call Number
329.82 อ215ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย(พ.ศ 2488 ปัจจุบัน) / สมภพ มานะรังสรรค์.
Author
สมภพ มานะรังสรรค์.
Published
กรุงเทพ : สร้างสรรค์.
Call Number
330.122 ส16ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การคลังท้องถิ่น : แนวคิด ทฤษฎีและยุทศาสตร์เชิงรุก/ ปณัยกร บุญกอบ.
Author
ปณัยกร บุญกอบ.
Published
มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556.
Call Number
336.593 / ป116ก 2556
Location
สำนักหอสมุด

image
การคลังเพื่อสังคม จินตนการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
Published
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง , 2550
Call Number
336 ด357ก 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
การคิดและการตัดสินใจ = (Thinking and Decision Making) (GSCI1101) / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [ม.ป.ป.]
Call Number
153.42 ร22ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การคิดและการตัดสินใจ = (Thinking and Decision Making) / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
Author
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, [ม.ป.ป]
Call Number
153.42 ร22ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล / สุมาลี เมืองไพศาล.
Author
สุมาลี เมืองไพศาล.
Call Number
025.04 ส462ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การจัดการฐานข้อมูลเพื่่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (DATABASE MANAGEMENT FOR SPATIAL ANALYSIS) / ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ
Author
ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ
Published
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Call Number
005.74 ด174ก 2556
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Nutural resorces management / พรพิมล เมธาลักษณ์.
Author
พรพิมล เมธาลักษณ์.
Published
นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม.
Call Number
333.7 พ17ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดตั้งศาลปกครอง / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล
Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ, คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา, ม.ป.ป.
Call Number
306.25 ค1411ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การจัดแสดงและนิทรรศการ / ขวัญจิต ภิญโญชีพ.
Author
ขวัญจิต ภิญโญชีพ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2535
Call Number
025.54 ข17ก
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles