Search again

Found: 6,457  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย การบริหารทั่วไป / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
Location
สำนักหอสมุด

image
กรณีศึกษาภาพลักษณ์ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อประชาชน / ชูเกียรติ วงศ์จักร์.
Author
ชูเกียรติ วงศ์จักร์.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Location
สำนักหอสมุด

image
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนต์ เรื่อง ชื่ออุ้มมีบุญนำหน้า / ณรงค์ฤทธิ์ แข็งกล้า.
Author
ณรงค์ฤทธิ์ แข็งกล้า.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538.
Location
สำนักหอสมุด

image
กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่งเพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า / อำพล จินดาวัฒนะ
Author
อำพล จินดาวัฒนะ.
Published
กรุงเทพฯ : กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543
Location
สำนักหอสมุด

image
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ : รายงานการวิจัย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่น ๆ]
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา : รายงานการวิจัย / เพ็ญณี แนรอท ... [และคนอื่น ๆ]
Author
เพ็ญณี แนรอท.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ : รายงานการวิจัย / โดย ขวัญฤทัย จ่างจำรัส
Author
ขวัญฤทัย จ่างจำรัส.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Location
สำนักหอสมุด

image
กระบวนการทางความคิดเชิงอนุรักษ์ของผู้ชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีของการผลิตรายการโทรทัศน์ "ประกายทักษะ" / สุทิติ ขัตติยะ
Author
สุทิติ ขัตติยะ.
Published
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2545
Location
สำนักหอสมุด

image

image
กระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา:รายงานการวิจัย / ดุษณี สุทธปรียาศรี.
Author
ดุษณี สุทธปรียาศรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2540.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย บรรณาธิการ
Author
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
กระบวนการสร้างประสิทธิผลโรงเรียนขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ศิริกาญจน์ โกสุมภ์.
Author
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2538.
Location
สำนักหอสมุด

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles