Search again

Found: 6,457  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระแสการประสานสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนากับการวิจัย / มงคล เอี่ยมสำอางค์.
Author
มงคล เอี่ยมสำอางค์.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534.
Location
สำนักหอสมุด

image
กระแสสังคมที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย / กมล ศรีวิชัยนันท์.
Author
กมล ศรีวิชัยนันท์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยและ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวจีน / กรวรรณ สังขกร.
Author
กรวรรณ สังขกร.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสาย / อุดม อรุณรัตน์.
Author
อุดม อรุณรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2537.
Location
สำนักหอสมุด

image
กลองหลวง : สงครามพิธีกรรมในล้านนา / ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Author
ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Published
เชียงใหม่, 2530.
Location
สำนักหอสมุด

image
กลองหลวงล้านนา : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธ์ / รณชิต แม้นมาลัย.
Author
รณชิต แม้นมาลัย.
Published
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
Location
สำนักหอสมุด

image
กลุ่มหนุ่มสาว กรณีศึกษาบ้านอำเภอป่าเป้า จัหวัดเชียงราย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักบัณทิตอาสาสมัคร
Author
โชติมา รัตนจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526
Location
สำนักหอสมุด

image

image
กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
Author
สำนักนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544
Location
สำนักหอสมุด

image
กะเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตชาวใต้ตอนล่าง / สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
Author
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กัมพูชา : ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ = Cambodia : History, Society, Economy, Security, Politics and Foreign Affairs / เขียน ธีระวิทย์
Author
เขียน ธีระวิทย์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles