Search again

Found: 1,021  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
เหล้าล้านนา : การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
Author
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เอกลักษณ์ ล้านนา ค่าวสร้อยห้อยโกลง กำบะเก่า / หงษ์คำ กองอารินทร์
Author
หงษ์คำ กองอารินทร์
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2543]
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารนำชมโบราณสถาน วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)และวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ / สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Author
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบการสัมมนาล้านนาคดีศึกษาเพลงและการละเล่นพื้นบ้านล้านนา.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชีงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2531
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบการสำมนาเรื่อง"คนไทย-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้" / การสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Author
การสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ] [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบงานนิทรรศการ วรรณกรรมลานนา / มหาวิทยาลัยพายัพ.
Author
มหาวิทยาลัยพายัพ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2527.
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารรวมบทความจากการประชุมทางวิชาการล้านนาคดีศึกษา:โลกทัศน์ชาวล้านนา / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่,ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534.
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารรวมบทความประกอบการสัมนา ล้านนาคดีศึกษา ศิลปกรรม / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2535.
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารรวมบทความประกอบการสัมมนา ล้านนาคดีศึกษา : ศิลปกรรม / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2535.
Call Number
709.9593 ศ415อ
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารสัมนาทางวิชาการ เรื่อง ลัวะในล้านนา วันที่ 7-8 มีนาคม 2531 / คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2531
Location
สำนักหอสมุด

image

image
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย / กรุณา รักษวิณ.
Author
กรุณา รักษวิณ.
Published
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม
สำนักหอสมุด

image
แนวทางการวิเคราะห์คติชาวบ้าน / ชยันต์ วรรธนะภูติ.
Author
ชยันต์ วรรธนะภูติ.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.
Location
สำนักหอสมุด

image
แบบฝึกการแต่งค่าวฮ่ำแบบโบราณล้านนาไทย / ศิริพงศื วงศ์ไชย
Author
ศิริพงศ์ วงศ์ไชย.
Published
เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิค, 2546
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles