Search again

Found: 5,377  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / [สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร]
Author
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย
Published
[พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556.
Location
สำนักหอสมุด

image
"ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง" / มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
Author
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2557]
Location
สำนักหอสมุด

image
"พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Author
เกศสุดา สิทธิสันติกุล,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image

image

image
"สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่นๆ]
Author
ถวิลวดี บุรีกุล
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
"หอมกลิ่นลำดวน" เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สุงอายุ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา [และคนอื่นๆ]
Author
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา.
Published
นครปฐม : สถาบันวิจัยและชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Location
สำนักหอสมุด

image

image
"เรื่องจริงของหญิงชาย" :œbสรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
Author
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Published
กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,œc2551
Location
สำนักหอสมุด

image
"ไทย-โลกมุสลิม" : สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย / บรรณาธิการ อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ
Author
อิศรา ศานติศาสน์,
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
Location
สำนักหอสมุด

image
"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
/ที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ วันที่ 12 มิถุนายน 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Author
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรน้ำ
Published
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles