Search again

Found: 300  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่นคง อสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
Author
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
Published
กรุงเทพ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
Call Number
332.63247 ท648ก 2560
Location
สำนักหอสมุด

image
การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ = Information security governance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
Call Number
005.8 ก271 2557
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : แนงทางการปฎิบัติสำหรับบริษัทมหาชนขนาดย่อม / พรอนงค์ บุษราตระกูล
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554
Call Number
658.15 ก27 2554
Location
สำนักหอสมุด

image
การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Author
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550
Call Number
658.16 ก343ก 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Author
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553.
Call Number
658.16 ก343ก 2553
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารการเงินส่วนบุคคล / รัชนีกร วงศ์จ้นทร์.
Author
รัชนีกร วงศ์จันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553.
Call Number
332.024 ร112ก 2553
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การประเมินมูลค่าตราสารทุน = Equity valuation.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550.
Call Number
332.645 ก275 2550
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การลงทุนในตราสารทุน = Equity investments
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
Call Number
332.6322 ก27
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investments
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
Call Number
332.6323 ก27
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การลงทุนในตราสารหนี้ = Debt investments
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556
Call Number
332.6323 ก27 2556
Location
สำนักหอสมุด

image
การลงทุนในตราสารหนี้ = Investing in debt / สันติ กีระนันทน์
Author
สันติ กีระนันทน์.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2547
Call Number
332.6323 ส115ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = Derivative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
Call Number
332.632 ก27
Location
สำนักหอสมุด

image
การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
Call Number
332.6 ก27
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles