Search again

Found: 992  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขุดแต่งโบราณสถานวัดมะจำโฮง (ร้าง) ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ : รายงานเบื้องต้น / ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฌอ กรีน
Author
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฌอ กรีน
Published
เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฌอ กรีน, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
การขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ : รายงานเบื้องต้น / สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Author
สำนักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
Published
จำนวน 1 เล่ม, ปีที่พิมพ์ 2546
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจักสานสัตว์ของเล่นเด็กพื้นบ้านล้านนา / นัทธวัฒน์ ตั้งจิตต์
Author
นัทธวัฒน์ ตั้งจิตต์
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจัดการปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ /
Author
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ประสานข้อมูลปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การจัดหมวดหมู่ปริศนาของไทย / นพคุณ คุณาชีวะ.
Author
นพคุณ คุณาชีวะ.
Published
กรุงเทพ : กรมการฝึกหัดครู, 2519.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Author
ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Published
เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image
การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น = The Imparting and teaching of Art and Culture, in the tradition of Lan Na Wisdom to Society by Local scholars / พิสิฏฐ์ โค...
Author
พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image
การท่องเที่ยวเดินป่า จังหวัดเชียงราย เนื่องในวาระ 750 ปี จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 / ชูกลิ่น อุนวิจิตร บรรณาธิการ.
Author
ชูกลิ่น อุนวิจิตร,
Published
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , 2555
Location
สำนักหอสมุด

image
การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับ และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
Author
ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
Published
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Management for riverside settlements : a case study of Ping River Water-based Communit...
Author
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
Call Number
ลน 307.72 ส473ก 2552
Location
สำนักหอสมุด

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles