Search again

Found: 990  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตำนานเมืองพะเยา / เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
Author
เฉลิมวุฒิ ต๊ะคำมี
Published
เชียงใหม่ : นครพิงค์การพิมพ์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานเมืองยอง / ทวี สว่างปัญญางกูร.
Author
ทวี สว่างปัญญางกูร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานเมืองเชียงแสน / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
Author
ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์
Author
สงวน โชติสุขรัตน์
Published
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ตำนานเมืองโยนกนครราชธานีชยบุรีศรีช้างแส่น /บุณยัง ชุมศรี
Author
บุญยัง ชุมศรี.
Published
เชียงราย : ม.ป.พ.], 2536
Call Number
959.3 บ43ต
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำนานเมืองโยนกนาคพันธุ์นครหลวง / นคร สารสมุทร.
Author
นคร สารสมุทร.
Published
เชียงราย : วิทยาลัยครูเชียงราย, [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา / ยิ่งยง เทาประเสริฐ บรรณาธิการ
Author
ยิ่งยง เทาประเสริฐ,
Published
กรุงเทพฯ : ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค), 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราพรหมชาติฉบับวัดข่วงสิงห์ / ปริวรรตโดย ถนอม เสาร์เปิ่ง.
Author
ถนอม เสาร์เปิ่ง.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2533.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราพิธีส่งขึดและอุบาทว์:แบบพื้นเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์.
Author
สงวน โชติสุขรัตน์.
Published
เชียงใหม่ : ร้านประเทืองวิทยา, [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
Author
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา เล่ม 1 / บรรณาธิการ: ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และไชยยง รุจจนเวท
Author
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว,
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำรายาสมุนไพรไทใหญ่เล่ม2 / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
Author
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว,
Published
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2551
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ
Author
สนั่น ธรรมธิ
Published
เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์ แอนด์มีเดีย , 2557
Call Number
ลน 133.3 ส1511ต 2557
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราหัดอ่านอักษรล้านนาจากคร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี.
Author
อุดม รุ่งเรืองศรี.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
ตำราเรียนภาษาไทยใหญ่ / ทวี สว่างปัญญางกูร.
Author
ทวี สว่างปัญญางกูร.
Published
เชียงใหม่ : [ม.ป.ท.], 529.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles