Search again

Found: 990  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา / สุรสิงห์สำรวม ฉิมพะเนาว์.
Author
สุรสิงห์สำรวม ฉิมพะเนาว์.
Published
[ม.ป.ท.] : ม.ป.พ, ม.ป.ป
Location
สำนักหอสมุด

image
ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / แสวง มาละแซม
Author
แสวง มาละแซม
Published
[เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image
ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ / อัครพงศ์ อั้นทอง.
Author
อัครพงศ์ อั้นทอง.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image
ความรู้ท้องถิ่นเรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น
Author
คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น.
Published
เชียงใหม่ : คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น, 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอล้านนา / ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Author
ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Published
เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา - ล้านช้าง การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน / กรวรรณ ชีวสันต์
Author
กรวรรณ ชีวสันต์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา / คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.
Author
คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
Call Number
398 ค16ค 2540
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยอาหมจากการอ่านอาหม-บุราณจี ภาษาไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
Author
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [2528].
Location
สำนักหอสมุด

image
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์บูราณ : กฎหมายเก่าของลาว / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ... [และคนอื่น ๆ]
Author
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.
Published
กรุงเทพฯ : สบายสาร, 2529.
Location
สำนักหอสมุด

image
คำคมแห่งล้านนา : กำบะเก่า / รวบรวมโดย อำนวย กลำพัด
Published
เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2531
Location
สำนักหอสมุด

image
คำคมแห่งล้านนา(กำมะเก่า) / รวบรวมโดย อำนวย กลำพัด.
Author
อำนวย กลำพัด.
Published
เชียงใหม่ : ดารารัตน์, 2529.
Location
สำนักหอสมุด

image
คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ / ฮันส์ เพนธ์
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดพิมพ์อกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519
Location
สำนักหอสมุด

image
คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ / ฮันส์ เพนธ์
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519
Location
สำนักหอสมุด

image
คำเมืองฮาเฮ / สมทบ พาจรทิศ
Author
สมทบ พาจรทิศ
Published
กรุงเทพ : ดวงกมลพับริชชิ่ง , 2555
Call Number
ลน 495.917 ส164ค 2555
Location
สำนักหอสมุด

image
คำเรียกชื่ออาหารล้านนา / อภิวันท์ พันธ์สุข, ฤทัยรัตน์ กันชัย.
Author
อภิวันท์ พันธ์สุข.
Published
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles