Search again

Found: 990  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ / สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล
Author
สุรพล ดำริห์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล.
Author
สุรพล ดำริห์กุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Author
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2529.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อมูลประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2520-2530) / จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.
Author
จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจำกัด, 2531.
Location
สำนักหอสมุด

image
ข้อมูลพื้นฐานสตรีและสังคมในภาคเหนือ = Basic information regarding women and society in Northern Thailand / ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีล้านนา
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2536.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
ข้าวน้ำกำกิ๋น ไทยวนลับแล / ทรงสุดา ภู่สว่าง และณรงค์ ศิขิรัมย์
Author
ทรงสุดา ภู่สว่าง
Published
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
คง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องรางล้านนา : ศาสตร์แห่งศรัทธา มนตราของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คดีและเหตุการณ์สำคัญของเชียงใหม่ในอดีต / อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546
Call Number
959.3 อ154ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คดีใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต (สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในจิตรกรรมล้านนา / ฉลองเดช คูภานุมาต
Author
ฉลองเดช คูภานุมาต
Published
เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
Location
สำนักหอสมุด

image
คนดีเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์
Author
สงวน โชติสุขรัตน์
Published
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2552.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
คนยองเมืองลำพูน / แสวง มาละแซม
Author
แสวง มาละแซม.
Published
เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2544
Location
สำนักหอสมุด

image
คนเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles