Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดหมู่หนังสือและแผนการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมอย่างย่อ / ยุพา สายมาลา.
Author
ยุพา สายมาลา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
Call Number
025.4 ย46ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดและการสร้างเลขหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ / รัตนา เตชะวสัญญู.
Author
รัตนา เตชะวสัญญู.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
Call Number
025.4 ร114ก
Location
สำนักหอสมุด

image
การประเมินเพื่อพัฒนา = Evaluation for Development / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
Author
กระทรวงศึกษา. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545
Call Number
371.26 ศ311ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การเขียนบทความดีต้องมีหลัก / ทองคูณ หงส์พันธุ์
Author
ทองคูณ หงส์พันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2543
Call Number
808 ท192ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18 / พวา พันธุ์เมฆา.
Author
พวา พันธุ์เมฆา.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522.
Call Number
025.431 พ172ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ชีวิตและผลงานแห่งความเป็นไทย / ประหยัด พงษ์คำ.
Author
ประหยัด พงษ์คำ.
Published
กรุงเทพฯ : Animate Print, 2539.
Location
สำนักหอสมุด

image
ชี้แจงข้อเท็จจริงการบิดเบือนคำสอนของอิสลามในเอกสารเบอร์ญีฮาด ดิ ปัตตานี (การต่อสู้ที่ปัตตานี) / โดย สำนักจุฬาราชมนตรี
Author
สำนักจุฬาราชมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักจุฬาราชมนตรี, [254-]
Call Number
297.2 จ49ช
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน = Community Business Management / สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
Author
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545
Call Number
307.333 ศ311ช
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ชุดวิชาสารนิพนธ์ = Substantive Report / เฉลียว บุรีภักดี
Author
เฉลียว บุรีภักดี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545
Call Number
808.066 ฉ573ช
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ตรรกวิทยาทั่วไป / ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน
Author
ประพัฒน์ โพธิ์กลางดอน.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2537
Call Number
160 ป1611ต
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บัตรรายการและหลักเกณฑ์การทำบัตรรายการ หนังสือภาษาไทย / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
Author
สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2523.
Call Number
025.3 ส4611บ
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
ประมวลบทความทักษะของครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
Author
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย, [254?]
Call Number
372.35 ว34ป
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลำพูน / หมื่น วงศ์สาม.
Author
หมื่น วงศ์สาม.
Published
ลำพูน.
Call Number
923.1593 ห16ป
Location
สำนักหอสมุด

image
ภูมิศาสตร์กายภาพ / ศิริ คูอริยะกุล
Author
ศิริ คูอริยะกุล.
Published
เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
Call Number
910.02 ศ83ภ
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles