Search again

Found: 86  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศาสนาพิธีพื้นเมือง / พระครูสิทธิวรเวช (สิงห์คำ กณจโณ).
Author
พระครูสิทธิวรเวช (สิงห์คำ กณจโณ).
Published
เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2536.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา / ศุนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา / สันติ เล็กสุขุม
Author
สันติ เล็กสุขุม.
Published
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549
Call Number
709.593 ส115ศ 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ "รุ่น 3" / อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ สะป๊ะเรื่อง ตะวา ) / \ c อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : ครองช่าง, 2543.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2545.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช.
Author
สุเทพ สุนทรเภสัช.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513.
Call Number
390 ส445ส
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
สืบสานล้านนา / นันทา เบญจศิลารักษ์.
Author
นันทา เบญจศิลารักษ์.
Published
เชียงใหม่ : บี.เอส.การพิมพ์, 2540.
Call Number
390 น115ส
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ฮีตคนเมือง ฉบับสัปป๊ะเรื่องเมืองล้านนา / ทองทวี ยศพิมสาร.
Author
ทองทวี ยศพิมสาร.
Published
ลำพูน : หสม. ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), 2556.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เจ้านายฝ่ายเหนือ (สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 / สันต์ สุวัจฉราภินันท์.
Author
สันต์ สุวัจฉราภินันท์.
Published
เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม
สำนักหอสมุด

image
เทคนิควิทยาพื้นบ้านล้านนา / ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น.
Author
ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สถาบันวิจัยสังคม, 2541.
Call Number
390 ธ37ท
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เพลงกล่อมเด็กล้านนา / พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Author
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เพียงภาพและความทรงจำ / วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Author
วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles