Search again

Found: 86  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายชื่อคัมภีร์ใบลาน และพับสา : อักษรธรรมล้านนาในภาคเหนือ (เล่ม ๑) (๒๕๕๔-๒๕๕๘) / ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ใบลานศึกษา.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยลัย, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ / สมหมาย เปรมจิต.
Author
สมหมาย เปรมจิตต์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ลายแต้มฅนล้านนา / พงษ์พรรณ เรือนนันชัย.
Author
พงษ์พรรณ เรือนนันชัย.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ล้านนา art & culture / สุรชัย จงจิตงาม.
Author
สุรชัย จงจิตงาม.
Published
กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ล้านนา ในมิติกาลเวลา / นพคุณ ตันติกุล
Author
นพคุณ ตันติกุล.
Published
กรุงเทพฯ : The Knowledge Center, 2548
Call Number
959.3 น16ล
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ล้านนาภาษิต / ยุทธ เดชคำรณ.
Author
ยุทธ เดชคำรณ.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น วัดบุพพาราม, 2530.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ล้านนาไทย (เชียงใหม่ 2526-27) / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.
Author
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.
Published
เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2527.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / เรียบเรียงโดย พิษณุ จันทร์วิทัน.
Author
พิษณุ จันทร์วิทัน.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555.
Call Number
959.362 พ384ล 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วัฒธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
Author
มณี พยอมยงค์.
Published
กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.
Call Number
390 ม143ว
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วัฒนธรรมและการเมืองล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล.
Author
สรัสวดี อ๋องสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, 2539.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วัฒนธรรมและการเมืองล้านนา / สวัสวดี อ๋องสกุล.
Author
สรัสวดี อ๋องสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วัดสำคัญของนครเชียงใหม่ / วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม, [ม.ป.ป.].
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วัดสำคัญของนครเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Author
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2536.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
วิถีล้านนา วิถีภูมิปัญญา / นันทา เบญจศิลารักษ์.
Author
นันทา เบญจศิลารักษ์.
Published
เชียงใหม่ : กองทุนชุมชนรักป่า มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2541.
Call Number
390 น115ว
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles