Search again

Found: 91  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์= The Mobility of Sustainable Agriculture Replacement for corns Growing in Chiang Rak Area...
Author
สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image

image
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ : รายงานวิจัย = Entrepreneurship education / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่เผาไหม้และหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 / ศุทธินี ดนตรี, สตรีรัตน์ จุมพิศ และชณัฐฎาแสงงาม.
Author
ศุทธินี ดนตรี.
Published
เชียงใหม่ : โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles