Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.
Author
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ตามรอยพระพุทธบาทเจ้าหลวง / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
Author
ประยุทธ สิทธิพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : มิตรสยาม.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
ทำเนียบผลการวิจัย เล่ม 3 / สำนักคณะกรรมการวิจกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
Author
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สำนักคณะกรรมการวิจัย.
Published
กรุงเทพ : ฟันนีพลับบลิซิ่ง.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Author
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ท่องเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัด / ประชา ผาทอง.
Author
ประชา ผาทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สารประชาชน, [253-]
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
น้ำพระทัยจากในหลวง โครงการอีสานเขียว / ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คชร.)
Author
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คชร.)
Published
กรุงเทพฯ : (คชร.)
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ และปัญหาพิเศษของนักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ครั้งที่2 / วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ม.ป.ป.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บทคัดย่อปัญหาพิเศษ / ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Author
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2531
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บทคัดย่อปัญหาพิเศษนักศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2524-2529 / สุพัตรา เจริญสุข
Author
สุพัตรา เจริญสุข.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2531
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2533 - 2543) / กรมพลศึกษา.
Author
กรมพลศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : การศาสนา.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ / พรรณงาม แย้มบุญเรือง.
Author
พรรณงาม แย้มบุญเรือง.
Published
กรุงเทพฯ.
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
บันทึกสถิติและความรู้รอบโลก / ธนู แก้วโอภาส.
Author
ธนู แก้วโอภาส.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์ใจบรรณกิจ.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ประวัติมหาดไทย (ส่วนกลาง) ภาคที่ 2 ตอนที่ 1 / กระทรวงมหาดไทย.
Author
กระทรวงมหาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2510
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ประสิทธิภาพของอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายยกรัฐมนตรี
Author
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายยกรัฐมนตรี, 2538
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles