Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กบเล่นเส้น / Polygon Wizard ; ภัทราพร สังข์พวงทอง บรรณาธิการและเรียบเรียง
Published
กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image

image
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วรณัน ขุนศรี... [และคนอื่นๆ].
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
Call Number
510.712 ค1411ต 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image

image

image
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ, สุกัญญา งามบรรจง... [และคนอื่นๆ].
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552.
Call Number
613.07 ค1411ต 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles