Search again

Found: 244  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
1 ปี ประชาคมอาเซียน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2559) = 1 Year of the ASEAN community ; วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ อาคารรัฐศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาเอเ...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ "1 ปี ประชาคมอาเซียน"
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
10 ปี AFET : ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / โชตวิชช์ สุวงศ์, พรเพ็ญ บำรุงสิน เรียบเรียง
Author
โชตวิชช์ สุวงศ์
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
23 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
Author
กรมการจัดหางาน
Published
กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2559.
Call Number
สร354.593074 ก272ย 2559
Location
สำนักหอสมุด

image
25 ปี อาเซียน-จีน : จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / กรมอาเซียน
Author
กรมอาเซียน
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
2559: 100 ปี สหกรณ์ไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์.
Author
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
60 ปี การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ / สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Author
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
Best practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร / กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง.
Author
กีรติ แก้วสัมฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข ... [และคนอื่นๆ]
Author
สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข ... [และคนอื่นๆ]
Author
สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข / ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ... [และคนอื่นๆ]
Author
ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
Author
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

image
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai traditional digital knowlege ckassification, volume 1 / สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Author
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles