Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Author
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
Call Number
342.06 น115ก 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กฎหมายมหาชน ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ/ ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Author
ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและการเขียนคำพิพากษา / จิตติ ติงศภัทิย์.
Author
จิตติ ติงศภัทิย์.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
Call Number
347.06 จ344ข 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้/ ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
Author
ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
Call Number
346.03 ศ1511ค 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.
Author
ไพโรจน์ วายุภาพ.
Published
[กรุงเทพฯ] : Pholsiam Printing and Pub., 2555.
Location
สำนักหอสมุด

image
คำอธิบายกฏหมายลักษณะมรดก / พินัย ณ นคร.
Author
พินัย ณ นคร.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555
Call Number
346.052 พ3511ค 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาสยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.
Author
ไพโรจน์ วายุภาพ.
Published
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / มานิตย์ จุมปา
Author
มานิตย์ จุมปา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Call Number
นต 342.593 ม253ค 2555
Location
สำนักหอสมุด

image
ถาม - ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา
Author
มานิตย์ จุมปา
Published
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ.ศ. 2555) / จิตฤดี วีระเวสส์
Author
จิตฤดี วีระเวสส์
Published
กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เดินสันติปัตตานี / อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย, วริสรา กริชไกรวรรณ เรียบเรียง.
Author
อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย.
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (เดิม), 2555.
Call Number
294.3422 อ243ด 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image

image
แพ่งพิสดาร เล่ม 4 : ทรัพย์ มรดก / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Author
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Published
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม
สำนักหอสมุด

image
แพ่งพิสดาร เล่ม3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Author
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Published
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2555
Call Number
นต 346.047 ว352พ 2555
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles