Search again

Found: 542  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การติดตามประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือ ถิ่นไทยใจบุญ ของจังหวัดนครพนม / ยงยุทธ ประทุมรัตน์.
Author
ยงยุทธ ประทุมรัตน์.
Published
สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, 2527
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือ อ่านไปได้ดี / สุเมธ สุภาสัย
Author
สุเมธ สุภาสัย.
Published
สุรินทร์ : [ม.ป.พ.] 2527.
Location
สำนักหอสมุด

image
การติดตามประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือ เมืองคนขยันเล่ม 2 จังหวัดยโสธร / คณะกรรมการประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือ วิทยาลัยครู
Author
คณะกรรมการประเมินผลการรณรงค์การใช้หนังสือ วิทยาลัยครู อุบลราชธานี.
Published
อุบลราชธานี : วิทยาลัยครุอุบลราชธานี, 2526
Location
สำนักหอสมุด

image
การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
Author
จิราภรณ์ อรัณยะนาค.
Published
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [ม.ป.ป].
Location
สำนักหอสมุด

image
การปกครองท้องถิ่นของไทย / บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
Author
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย
Location
สำนักหอสมุด

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2538 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การมีส่วนร่วมรายงานประกอบการปะ / นิพนธ์ พัวพงศกร และคนอื่นๆ.
Author
นิพนธ์ พัวพงศกร.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทศ.
Location
สำนักหอสมุด

image
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน / กรมพัฒนาที่ดิน.
Author
กรมพัฒนาที่ดิน.
Published
กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กรทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Location
สำนักหอสมุด

image
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม / สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดกระบี่.
Author
สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดกระบี่.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดกระบี่, ม.ป.ป.
Location
สำนักหอสมุด

image
การร่วมสร้างพลังของแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Author
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.
Location
สำนักหอสมุด

image
การวัดผลการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ
Author
กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
[ม.ป.ท.] : ม.ป.พ, ม.ป.ป
Location
สำนักหอสมุด

image
การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.
Author
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.
Published
เชียงใหม่.
Location
สำนักหอสมุด

image
การศึกษาคัดย่อหนังสือ วิชาห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า / ประเสริฐ ยองจา.
Author
ประเสริฐ ยองจา.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
Location
สำนักหอสมุด

image

image
การศึกษาเอกชน:นโยบายที่ต้องทบทวน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติง.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
Location
สำนักหอสมุด

image
การศึกษาและจัดทำเรื่อง ดัชนีราคาขายส่งสำหรับสินค้าส่งออก / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
Author
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
Published
กรุงเทพฯ : กองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ม.ป.ป.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles