Search again

Found: 71  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Published
นนทบุรี : สำนักงานฯ, ม.ป.ป.
Call Number
351.599 ร7115
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Published
นนทบุรี : สำนักงานฯ, ม.ป.ป.
Call Number
351.597 ร7115
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Published
นนทบุรี : สำนักงานฯ, ม.ป.ป.
Call Number
351.5957 ร7115
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนิเซีย / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Published
นนทบุรี : สำนักงานฯ, ม.ป.ป.
Call Number
351.598 ร7115
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Published
นนทบุรี : สำนักงานฯ, ม.ป.ป.
Call Number
351.591 ร7115
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ราชอาณาจักรลาว / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Author
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Published
[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.] [ม.ป.ป.]
Call Number
959.4 บ43ร
Location
สำนักหอสมุด

image
ลาว : สังคมศาสตร์ / ธำรงค์ อุดมไพจริตกุล.
Author
ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล.
Published
[ม.ป.ท.] : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
Call Number
959.4 ธ47ล
Location
สำนักหอสมุด

image
สถาปัตยกรรมอุบลราชธานี / ปิยะฉัตร ปีตะวรรณ.
Author
ปิยะฉัตร ปิตะวรรณ.
Published
อุบลราชธานี : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
Call Number
722.4 ป32ส
Location
สำนักหอสมุด

image
สายน้ำและความทรงจำ / ธีรภาพ โลหิตกุล.
Author
ธีรภาพ โลหิตกุล.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2537.
Call Number
915.97 ธ37ส
Location
สำนักหอสมุด

image
อาเซียน เพื่อนบ้าน...ต้องรู้ / เรียบเรียงเนื้อหา ปวีณา จับแก้ว
Author
ปวีณา จับแก้ว
Published
กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น มีเดีย, 2557
Call Number
341.2473 ป173อ 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
อาเซียนต้องรู้! : วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ / รดา แสงธนพร, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [ม.ป.ป.]
Call Number
390.0959 อ295
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, ม.ป.ป.
Call Number
382.0959051 ข541
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจนำเที่ยว / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, ม.ป.ป.
Call Number
382.0959051 ข541
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจร้านอาหารไทย / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
Author
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, ม.ป.ป.
Call Number
382.0959051 ข541
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, ม.ป.ป.
Call Number
382.0959051 ข541
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles