Search again

Found: 93  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศิลปะพม่า / ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Author
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
Call Number
959.1 ศ111ศ 2557
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน = ASEAN art : Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Brunei / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
Author
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Call Number
709.59 ป3611ศ 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ศุขเล็ก / ศุขเล็ก จรรยาวงษ์
Author
ศุขเล็ก จรรยาวงษ์
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เพื่อการ์ตูนไทย, 2558.
Call Number
927.415 ป17116ศ 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
สถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน / โดย ดนุพร อริยสัจจากร, สมประวิณ มันประเสริฐ
Author
ดนุพร อริยสัจจากร
Published
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Call Number
ส.ร. 331 ด154ส 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ = Information and academic report writing / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร ... [และคนอื่นๆ]
Author
รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
Published
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557.
Call Number
020 ร429ส 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สุขบนหลังอาน : จักรยานพาไป ใจเป็นสุข / ชาติ ภิรมย์กุล
Author
ชาติ ภิรมย์กุล
Published
กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558.
Call Number
915.93 ช243ส 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
อัจฉริยะการตลาด / เอกก์ ภทรธนกุล
Author
เอกก์ ภทรธนกุล
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Call Number
658.8 อ511อ 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
อาจารย์มหาวิทยาลัย / กิจการ พรหมมา, ลลิตกร พรหมมา.
Author
กิจการ พรหมมา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
Call Number
378.12 ก321อ 2557
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อาเซียนศึกษา = ASEAN Studies 2/e / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Author
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Published
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนว เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี, 2558.
Call Number
341.2473 ณ172อ 2559
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เค้าเรียกผมว่าเส้นหลิน / ตากล้อง
Author
ตากล้อง
Published
กรุงเทพฯ : บิ๊กเเบร์บุ๊กส์, 2558.
Call Number
636.8 ต219ค 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เถ้าอธิษฐาน / นราเกตต์
Author
นราเกตต์
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558.
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เปรี้ยว...ก็ได้ / หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ [นามแฝง]
Author
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
Published
กรุงเทพฯ : กะทิ กะลา, 2558.
Call Number
158.1 ห1711ป 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เมื่อฉันลืมตาแล้วโลกเปลี่ยนไป (อีกครั้ง) / ผมอยู่ข้างหลังคุณ [นามแฝง]
Author
พีรพล ภัทรนุธาพร
Published
กรุงเทพฯ : Her, 2558.
Call Number
158 พ376ม 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เมื่อโลกไม่ได้หมุนรอบอเมริกา = The post-American world (release 2.0) / Fareed Zakaria ; พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร แปล
Author
ซาคาเรีย, ฟารีด
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557.
Call Number
327.73 ซ212ม 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรื่องแบบนี้ มีแต่ไทยๆ = Thailand only / เวทิน ชาติกุล, ภาคิน ลิขิตธนกุล
Author
เวทิน ชาติกุล
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
089.95911 ว543ร 2558
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles