Search again

Found: 14  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์
Author
สมคิด เลิศไพฑูรย์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
352.14 ส16ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การจัดการการเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน Mike Beer
Author
เบียร์, ไมค์
Published
กรุงเทพ : เอ็กซเปอร์เน็ท , 2550
Call Number
658.406 บ617ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร / ผู้เขียน ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ
Author
ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
658.403 ช15ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น / ผู้เขียน วรพจน์ พรหมสัตยพรต
Author
วรพจน์ พรหมสัตยพรต
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
353.6 ว17ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ผู้เขียน เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
Author
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
658.3 ก573ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ / ผู้เขียน โกวิทย์ พวงงาม
Author
โกวิทย์ พวงงาม
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2550
Call Number
352.14 ก873ก 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
การปกครองท้องถิ่นไทย / โกวิทย์ พวงงาม
Author
โกวิทย์ พวงงาม
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2552
Call Number
352.14 ก873ก 2552
Location
สำนักหอสมุด

image
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศศินา ภารา
Author
ศศินา ภารา
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
333.7 ศ183ท 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
ภาวะความเป็นผู้นำ / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
Author
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2550
Call Number
658.4092 ส454ภ 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม / นิยพรรณ(ผลวัฒนะ)วรรณศิริ.
Author
นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
Call Number
301 น36ม 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ระบบสารสนเทศสำนักงาน = Office Information System / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
Call Number
651.8 ส481ร 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
ระเบียบวิธีวิจัย / ศุณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Author
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2550
Call Number
001.4 ณ172ร 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น / ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
Author
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2550
Call Number
519.5 ศ46ส 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมวิทยาชนบท แนวคิดทางทฤษฏีและแนวโน้มในสังคม / ผู้เขียน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Author
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
307.72 ส168ส 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles