Search again

Found: 337  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน / ว. อำพรรณ
Author
ว. อำพรรณ
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
Call Number
379.5 ว19ก 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การศึกษาการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฎในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 / สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ.
Author
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
Published
กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ, 2554.
Call Number
378.1 ท357ก 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์ / เอน.เจไรอัน.
Author
ไรอัน, เอน.เจ.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
Call Number
959.5 ร9911ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การใช้ภาษาพม่าศัพท์และคำแปล / ชูชาติ เต็งสุวรรณ์.
Author
ชูชาติ เต็งสุวรรณ์.
Published
เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2540
Call Number
495.8 ช412ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน / ธนากิต.
Author
ธนากิต.
Published
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558.
Call Number
341.2473 ธ152ก 2558
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ก้าวใหม่ประเทศไทยภายใต้ AEC / อภิชาติ ศรีสอาด และพัชรี สำโรงเย็น.
Author
อภิชาติ ศรีสอาด.
Published
กรุงเทพฯ: นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556.
Call Number
341.2473 อ163ก 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ขุ่นลำโขง : การสำรวจแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 : จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว และไทย / อุดร วงษ์ทับทิม
Author
อุดร วงษ์ทับทิม.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทเคล็ดไทยจำกัด, 2544
Call Number
915.97 อ44ข
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ข้ามโขงไปลาว / คำหมาน คนไค [นามแฝง]
Author
สมพงษ์ พละสูรย์,
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
Call Number
915.94 ส166ข 2540
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คนมอญ / พิสัณห์ ปลัดสิงห์.
Author
พิสัณห์ ปลัดสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2530.
Call Number
959.1 พ3811ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คนไตและลาจี ในภาคเหนือของเวียดนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ, พิเชฐ สายพันธ์.
Author
สุมิตร ปิติพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
Call Number
305.89592 ส46ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ครอบครัวอาเซียน / บรรณาธิการ นิคม ชาวเรือ.
Author
นิคม ชาวเรือ,
Published
กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2555.
Call Number
341.2473 ค179 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / คำศรี สิทธิวรดา
Author
คำศรี สิทธิวรดา
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
Call Number
323.34 ค218ค 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ความเป็นมาของชนชาติลาว / บุนมี เทบสีเมือง, เขีัยน ; ไผท ภูธา, แปล.
Author
บุนมี เทบสีเมือง.
Published
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554.
Call Number
959.403 บ456ค 2554
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม / นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ยงยุทธ ชูแว่น บรรณาธิการ.
Author
นิธิ เอียวศรีวงศ์
Published
กรุงเทพฯ : นาคา, 2550.
Call Number
959.39 น343ค 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำให้การขุนหลวงหาวัด(ฉบับหลวง)และประชุมพงศาวดาร ภาค 81 จดหมายเหตุเรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Published
นนทบุรี : จดหมายเหตุ, 2544
Call Number
959.338 ค219
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles