Search again

Found: 1,026  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองเชียงราย-ลำพูน-เชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553
Call Number
ลน 307.1216 ค1411ค
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสารานุกรมวัฒนธรรมไทย(ภาคเหนือ) / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมุลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน.
Published
น่าน : ม.ป.พ, 2533.
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิปกรรม / พลฤกษณ์ แย้มกลิ่น
Author
พลกฤษณ์ แย้มกลิ่น.
Published
น่าน : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน, 2533
Location
สำนักหอสมุด

image
โครงการหมอเมือง / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
โครงหงส์ผาคำ (ฉบับสมบูรณ์) / ทวี สว่างปัญญางกูร.
Author
ทวี สว่างปัญญางกูร.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529.
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงนิราศหริภุญชัย / ประเสริฐ ณ นคร.
Author
ประเสริฐ ณ นคร.
Published
เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2516
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงพื้นวัดพระสิงห์ / พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Author
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงร้อยกลอน / สนั่น ธรรมธิ
Author
สนั่น ธรรมธิ
Published
เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงศาลาใจ/ สนั่น ธรรมธิ
Author
สนั่น ธรรมธิ
Published
เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์ , 2555
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงอมรา / ปริวรรตและจัดทำคำอธิบายโดยอุดม รุ่งเรืองศรี
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงอมรา : ภาคปริวรรต / ปริวรรต ปวงคำ ตุ้ยเขียว
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
Location
สำนักหอสมุด

image
โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ / สิงฆะ วรรณสัย, ผู้แปล
Author
สิงฆะ วรรณสัย.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles