Search again

Found: 1,026  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เวียงเจียงฮาย 2554 : เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย และ 39 ปี มชร. / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
Author
มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงราย.
Published
เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
เวียงเจ็ดลิน = Wiang Jed Lin / ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว ; แปลโดย นักศึกษารายวิชา Business Translation (BOAEC130).
Author
ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
Location
สำนักหอสมุด

image
เสื้อหม้อห้อมไม่ใช่เสื้อสัญลักษณ์ของคนเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง
Author
ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Published
เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
Location
สำนักหอสมุด

image

image
เส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไทลื้อ / วิชุลดา มาตันบุญ
Author
วิชุลดา มาตันบุญ
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
Location
สำนักหอสมุด

image

image

image
เหล้าล้านนา : การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
Author
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เอกลักษณ์ ล้านนา ค่าวสร้อยห้อยโกลง กำบะเก่า / หงษ์คำ กองอารินทร์
Author
หงษ์คำ กองอารินทร์
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2543]
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารนำชมโบราณสถาน วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก)และวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ / สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Author
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบการสัมมนาล้านนาคดีศึกษาเพลงและการละเล่นพื้นบ้านล้านนา.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชีงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2531
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบการสำมนาเรื่อง"คนไทย-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้" / การสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Author
การสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ] [ม.ป.ป.]
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารประกอบงานนิทรรศการ วรรณกรรมลานนา / มหาวิทยาลัยพายัพ.
Author
มหาวิทยาลัยพายัพ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2527.
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารรวมบทความจากการประชุมทางวิชาการล้านนาคดีศึกษา:โลกทัศน์ชาวล้านนา / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่,ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534.
Location
สำนักหอสมุด

image
เอกสารรวมบทความประกอบการสัมนา ล้านนาคดีศึกษา ศิลปกรรม / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2535.
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles