Search again

Found: 1,028  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข็มแข็ง : แม่ฮ่องสอนตัวตนที่งดงาม
Author
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปรายการสัมมนา "ล้านนาศึกษา : วรรณกรรม" / วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : สหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2530
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมวัฒนธรรมชาวยอง เรื่อง ฟ้อนยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
Author
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
Published
ลำพูน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ "รุ่น 3" / อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ สะป๊ะเรื่อง ตะวา ) / \ c อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : ครองช่าง, 2543.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมเมืองเชียงใหม่ อนุ เนินหาด.
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2545.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช.
Author
สุเทพ สุนทรเภสัช.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513.
Call Number
390 ส445ส
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช.
Author
สุเทพ สุนทรเภสัช.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513
Location
สำนักหอสมุด

image
สังคมและวัฒนธรรมล้านนา จากคำบอกเล่า / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
Author
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
Published
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.การพิมพ์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
สังฆหัตถศิลป์ล้านนา / พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ครูบาปัญญา วชิระ)
Author
พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต
Published
เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
สัพพะตำราสล่าล้านนา (ภูมิปัญญาช่างจากคัมภีร์ใบลานและพับสา) / ดิเรก อินจันทร์.
Author
ดิเรก อินจันทร์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, 2563.
Location
สำนักหอสมุด

image
สารคดีพะหญาล้านนา / เรียบเรียงโดย นิคม พรหมมาเทพย์.
Author
นิคม พรหมมาเทพย์.
Published
เชียงใหม่ : แหล่งเรียนรู้ผะหญาล้านนา, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles