Search again

Found: 1,028  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศิลปะเชียงตุง = Chiang Tung art / สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
Author
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
Published
เชียงใหม่ : ร้านเจริญปริ้นท์เอ็กซ์เพรส, 2560.
Location
สำนักหอสมุด

image
ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย / วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2523
Location
สำนักหอสมุด

image
สดุดีเกียรติคุณ นายไกรศรี นิมมานเหมินท์บุคลากรผ้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประจำปี2524 ไกรศรี นิมมานเหมินท์
Author
ไกรศรี นิมมานเหมินท์.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2524
Location
สำนักหอสมุด

image
สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น = Women and local & cultural management / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, บรรณาธิการ.
Author
ดวงจันทร์ เจริญเมือง,
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544.
Location
สำนักหอสมุด

image
สถาปัตยกรรมล้านนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย / สามารถ สิริเวชพันธุ์
Author
สามารถ สิริเวชพันธุ์.
Published
เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
สถาปัตยกรรมไทยลื้อในเขตจังหวัดน่าน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2530.
Location
สำนักหอสมุด

image
สมาธิ แบบพุทธานุสสติ วัดศรีเกิด กฐิน / พระปลัดคำนึง ขันติพโล
Author
พระปลัดคำนึง ขันติพโล.
Published
[ม.ป.ท.] : [ม.ป.ท.], 2528
Location
สำนักหอสมุด

image
สมุตตราช ประเพณี 6 ประการ / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Author
วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.
Published
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, 2524
Call Number
392 ช612ส
Location
สำนักหอสมุด

image
สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา / วรพัทธ์ เกียรติรัมย์ เรียบเรียง ; เขียน วันทนียตระกูล บรรณาธิการ
Author
วรพัทธ์ เกียรติรัมย์
Published
กรุงเทพฯ : สุทินการพิมพ์ 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
สมโภช 600 ปี พระธาตูเจดีย์หลวง 1-9 เมษายน 2538
Published
เชียงใหม่ : บริษัทวิทอินดีไชน์ จำกัด, 2538
Location
สำนักหอสมุด

image
สรรพ์นิพนธ์ล้านนาคดี เล่ม 1 / เกริก อัครชิโนเรศ บรรณาธิการ
Author
เกริก อัครชิโนเรศ,
Published
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์สันติภาพ, 2545.
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข็มแข็ง : น่านเพราะฮักจึงเข้มแข็ง
Author
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข็มแข็ง : ลำปางประกายการเรียนรู้
Author
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข็มแข็ง : ลำพูนด้วยแรงงานแห่งความรัก
Author
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

image
สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข็มแข็ง : เชียงใหม่สร้างสานด้วยจิตอาสา
Author
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551]
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles