Search again

Found: 1,026  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่.
Author
คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ คณะ, 2539
Location
สำนักหอสมุด

image

image
จริยธรรมศึกษา / สาโรช บัวศรี
Author
สาโรช บัวศรี.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
Location
สำนักหอสมุด

image
จักรยาน : ทางออกปัญหาการจราจรในเมือง / อนุ เนินหาด
Author
อนุ เนินหาด.
Published
เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
Location
สำนักหอสมุด

image
จักรวาฬทีปนี / พระสิริมังคลาจารย์ แห่งนครเชียงใหม่
Author
พระสิริมังคลาจารย์ แห่งนครเชียงใหม่.
Published
กรุงเทพฯ : หจก เช็นทรัลเอ็กช์เพรสศึกษาการพิมพ์, 2523
Location
สำนักหอสมุด

image
จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน ? / สุจิตต์ วงษ์เทศ
Author
สุจิตต์ วงษ์เทศ
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
จั๋นต๊ะมา / ประเทืองวิทยา.
Author
ประเทือง วิทยา.
Published
เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 253.
Location
สำนักหอสมุด

image
จากกวางสี สู่ยูนนาน ถึงล้านนา : ความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท : การสัมมนาทางวิชาการ ; วันที่ 8-11 ธันวาคม 2536 ณ ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ / จัดโดย โครงการศึกษาชนชาติไทย ฝ่ายวิชาการ ...
Author
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง จากกวางสี สู่ยูนนานถึงล้านนา ความสัมพันธ์และการสืบทอดวัฒนธรรมของชนชาติไท
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2536.
Location
สำนักหอสมุด

image
จากยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนสู่สมัยล้านนา / โครงการจัดตั้งศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; สุภาพร นาคบัลลังก์, สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการจัดตั้งศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357 / ฮันส์ เพนธ์
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกในจังหวัดลำปาง = Inscriptions in the Lampang Province / พรรณเพ็ญ เครื่อไทย, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศราวุธ ศรีทา
Author
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ = Inscriptions in the Chiang Mai Province / ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, ศราวุธ ศรีทา
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 2 = Inscriptions in the Chiang Mai Province, Part 2 / ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ภาค 3 = Inscriptions in the Chiang Mai province, part 3 / ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
Author
เพนธ์, ฮันส์.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
Location
สำนักหอสมุด

image
จารึกในจังหวัดแพร่ = Inscriptions in the Phra Province / พรรณเพ็ญ เครื่อไทย, อภิรดี เตชะศิริวรรณ, ศราวุธ ศรีทา
Author
พรรณเพ็ญ เครือไทย.
Published
เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles