Search again

Found: 1,026  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
ครัวหย้องของงาม แม่ญิงล้านนา / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Location
สำนักหอสมุด

image
ครูบาศรีวิชัย ตนบุญ แห่งล้านนา / โสภา ชานะมูล.
Author
โสภา ชานะมูล.
Published
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
Location
สำนักหอสมุด

image
ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ศรีหริภุญชัย / รวบรวมโดย ภิกษุอานันท์ พุทฺธธมฺโม.
Author
ภิกษุอานันท์ พุทฺธธมฺโม,
Published
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2558.
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ครูพรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทยนักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง / วรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์
Author
วรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2555.
Location
สำนักหอสมุด

image
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
Location
สำนักหอสมุด

image
คร่าวซอ นิราศเมืองกอก / โดย อรุณ วงศ์รัตน์
Author
อรุณ วงศ์รัตน์.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2524
Location
สำนักหอสมุด

image

image
คร่าวสี่บท ฉบับนำสอบทาน และคำจ่ม ของพระญาพรหมโวหาร / สอบทาน ปริวรรต และจัดทำคำแปล อุดม รุ่งเรืองศรี
Author
พรหมโวหาร,
Published
เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Location
สำนักหอสมุด

image
คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา / สุรสิงห์สำรวม ฉิมพะเนาว์.
Author
สุรสิงห์สำรวม ฉิมพะเนาว์.
Published
[ม.ป.ท.] : ม.ป.พ, ม.ป.ป
Location
สำนักหอสมุด

image
ความคิดความเคลื่อนไหว : ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมคนไท = Ideas and movement : history society & culture of the Tai / แสวง มาละแซม
Author
แสวง มาละแซม
Published
[เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย], 2550.
Location
สำนักหอสมุด

image
ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ / อัครพงศ์ อั้นทอง.
Author
อัครพงศ์ อั้นทอง.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Location
สำนักหอสมุด

image
ความรู้ท้องถิ่นเรื่องพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง / คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น
Author
คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น.
Published
เชียงใหม่ : คณะนักวิจัยจาวบ้านเชียงของ-เวียงแก่น, 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอล้านนา / ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Author
ทรงพันธ์ วรรณมาศ
Published
เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2549
Location
สำนักหอสมุด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles