Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มหากษัตราธิราช : จากวันพระราชสมภพถึงสวรรคต / กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2544
Call Number
959.3 ม192
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ระเบียบวิธีวิจัย : แนวการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัย ประจำภาค = Research methodology / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Author
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2546
Call Number
001.4 ณ17ร
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ราชสำนักสยาม สู่อารยะธรรมตะวันตก / กีรติ เกียรติยากร
Author
กีรติ เกียรติยากร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว สร้อยทอง, 2544
Call Number
923.1593 ก37ร
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) / ราชบัณฑิตยสถาน
Author
ราชบัณฑิตยสถาน.
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
Author
ราชบัณฑิตยสถาน.
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เคมีอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์
Author
นิธิยา รัตนาปนนท์.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545
Call Number
664.07 น343ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด / จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์.
Author
จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.
Call Number
362.7 จ678ด 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ
Author
ล้วน สายยศ.
Published
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2538
Call Number
370.78 ล175ท
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เทพนิยายใต้สมุทร = The sea fairies / โดย แอล.แฟรงก์ โบม ; วาดภาพประกอบโดย จอห์น อาร์. นีลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดย เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
Author
โบม, ไลแมน แฟรงก์.
Published
กรุงเทพฯ ; เรือนปัญญา, 2546
Call Number
808.0683 บ86ท
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เปิดชีวิต เทวดา นางฟ้า ไขปริศนาแดนสวรรค์ / สรเมธี วชิรปราการ
Author
สรเมธี วชิรปราการ
Published
นนทบุรี ; สมาร์ทบุ๊กส์, 2551
Call Number
398.2 ส326ป 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
เรียนสถิติด้วย Spss ภาคการวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อสอบ / วัฒนา สุนทรธัย
Author
วัฒนา สุนทรธัย.
Published
กรุเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547
Call Number
519.5 ว113ร
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เส้นทางในฝัน EVEREST / THE YAK GANG
Author
THE YAK GANG
Published
กรุงเทพฯ : The yak gang, 2551
Call Number
910.91143 ด59ส 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
Serial Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles