Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์
Author
สมคิด เลิศไพฑูรย์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
352.14 ส16ก 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ชีวประวัติย่อของปรีดี พนมยงค์ / ปรีดี พนมยงค์
Author
ปรีดี พนมยงค์,
Published
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายศึกษาวิจัยและประมวลผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์, 2544
Call Number
923.2593 ป173ช
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ / ผู้เขียน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.
Author
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
307.333 ณ17ธ 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
พระเจ้าช้างเผือก / ปรีดี พนมยงค์
Author
ปรีดี พนมยงค์,
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏี / ผู้เขียน สัทฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
Author
สัทฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
Call Number
350 ส116ร 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
สังคมวิทยาชนบท แนวคิดทางทฤษฏีและแนวโน้มในสังคม / ผู้เขียน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Author
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Call Number
307.72 ส168ส 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles