Search again

Found: 445  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร(ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ) / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Author
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Published
กรุงเทพมหานคร : สถาบัน ที.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, [ม.ป.ป.]
Call Number
345.07 ช116ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กระทรวงมหาดไทยกับเหตุการณ์พฤษภา 35 / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
Author
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 253-
Call Number
351.03 ส17ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กระบวนการเรียนรู้ : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคมไทย / สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
Author
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), [2548?]
Call Number
370.1523 ส46ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ / ผู้เขียน, ชมพูนุท ตั้งถาวร.
Author
ชมพูนุท ตั้งถาวร.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
Call Number
342.03 ช166ก 2556
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
กลวิธีรับมือกับการพูดคุยที่คุณลำบากใจ = Difficult conversations : how to discuss what matters most / Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; [แปลและเรียบเรียง พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ]
Author
สโตน, ดักลาส.
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2547?]
Call Number
158.2 ส148ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การคิดและการตัดสินใจ = (Thinking and Decision Making) (GSCI1101) / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [ม.ป.ป.]
Call Number
153.42 ร22ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บี.โอ.ไอ (ภาคปฏิบัติ) / สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
Author
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [ม.ป.ป.]
Call Number
343.067 ธ17ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ / สุวิมล ติรกานันท์.
Author
สุวิมล ติรกานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ม.ป.ป.]
Call Number
371.262 ส47ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ / ศิริชัย กาญจนวาสี.
Author
ศิริชัย กาญจนวาสี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ม.ป.ป.]
Call Number
371.26 ศ37ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การทำงานเพื่องาน : การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม / พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
Author
พระพรหมมังคลาจารย์.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [254-?]
Call Number
294.304 พ1711ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
Author
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
Published
กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559
Call Number
327.2 ป173ก 2559
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การนิเทศการเรียนการสอนแผนใหม่ / ชายชัย อาจินสมาจาร.
Author
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
Published
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Call Number
371.2 ช23ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การพัฒนากระบวนการฝึกหัดครู โดยใช้มิติทางพุทธธรรม / สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
Author
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
Call Number
378.1 บ25ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / เจิมขวัญ รัชชุศานติ.
Author
เจิมขวัญ รัชชุศานติ.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ม.ป.ป.
Call Number
158.1 จ661ก
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การรเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ / ประจักษ์ ก้องกีรติ
Author
ประจักษ์ ก้องกีรติ
Published
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558
Call Number
320.9593 ป17112ก 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles