Search again

Found: 131  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ = Dictionary of modern management / วิทยากร เชียงกูล.
Author
วิทยากร เชียงกูล.
Published
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร = Dictionary of economics / วิทยากร เชียงกูล
Author
วิทยากร เชียงกูล.
Published
กรุงเทพฯ : สารธาร, 2546
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อสีติมหาสาวก : 80 พระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า / บรรจบ บรรณรุจิ
Author
บรรจบ บรรณรุจิ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธสถาน, 2537
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อักษรานุกรมอักษรย่อ / สมบัติ จำปาเงิน
Author
สมบัติ จำปาเงิน
Published
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อาณาจักรสัตว์ = Grand atlas of animals / Angels Julivert Zamarreno; อรพิน ยงวัฒนา : ผู้แปล ; Gustova Regalado, Getty Images, AGE-Fotostock : ภาพประกอบ.
Author
ซามาเรโน, แองเจิล จูลิเวิร์ต.
Published
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2555.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เมื่อธรรมชาติแผลงฤทธิ์
Published
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / ยรรยง ธรรมธัชอารี
Author
ยรรยง ธรรมธัชอารี
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / ยรรยง ธรรมธัชอารี.
Author
ยรรยง ธรรมธัชอารี.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
Location
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว / อาจารย์ สันติ [นามแฝง].
Author
อาจารย์ สันติ.
Published
Ching Mai : อินเตอร์สปา พับบลิเคชั่น, 2549.
Call Number
089.9591 อ22ร 2549
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว / โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
Author
คราเมส, แมนเฟรด
Published
เชียงใหม่ : อินเตอร์สปา, 2550.
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / ลาเคละ จะทอ
Author
ลาเคละ จะทอ
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เล่าเรื่องพระจอมเกล้า / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
Author
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
Published
กรุงเทพฯ : หจก. ทวิพัตร, 2547
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง / โดย นฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
Author
นฤมล นิราทร
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ = Sufficiency economy : a new philosophy in the global world / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์"
Author
คณะกรรมการจัดทำหนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์"
Published
กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2550.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เส้นทางแม่ฟ้าหลวง
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles