Search again

Found: 86  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว / โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
Author
คราเมส, แมนเฟรด
Published
เชียงใหม่ : อินเตอร์สปา, 2550.
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / ลาเคละ จะทอ
Author
ลาเคละ จะทอ
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เล่าเรื่องพระจอมเกล้า / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
Author
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.
Published
กรุงเทพฯ : หจก. ทวิพัตร, 2547
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง / โดย นฤมล นิราทร, อรศรี งามวิทยาพงศ์ และชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
Author
นฤมล นิราทร
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เส้นทางแม่ฟ้าหลวง
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แก้ปัญหาทันใจด้วยของใกล้ตัว / เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย
Author
เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย
Published
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2552
Call Number
อ 030 ม573ก 2552
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม / นริศรา จักรพงษ์.
Author
นริศรา จักรพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2539.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย : ฉบับภาษาไทย 54.
Published
กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นส์, 2554.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2550 - 2554) / คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ, 2551.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา= The Royal initiative projects for the benefit and happiness of his populace / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2555
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
โภชนาการกับผลไม้ / ริญ เจริญศรีและรัชนี คงคาฉุยฉาย
Author
ริญ เจริญศรี
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles