Search again

Found: 338  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คำศัพท์น่ารู้ กฟผ. : กฟผ. แบ่งปันความรู้สู่สังคม = EGAT vocabulary / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
Author
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
Published
นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), 2559.
Call Number
621.3121 ก279ค 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คิด เช่น แมร์ : Kitchen Mare
Author
พัชรศรี เบญจมาศ
Published
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2559
Call Number
641.302 .พ12 2559
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คิด เช่น แมร์ = Kitchen Mare / พัชรศรี เบญจมาศ
Author
พัชรศรี เบญจมาศ
Published
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2559
Call Number
641.302 พ112ค 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คิดแค่ 1 แต่ได้ผล 100 / Morikawa Akira ; โยซูเกะ และบรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์ แปล
Author
อะกิระ, โมะริกะวะ
Published
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559.
Call Number
658.4 อ111ค 2559
Location
สำนักหอสมุด

image
คู่มือเรียนและใช้งาน Network security lab ฉบับใช้งานจริง / จักรชัย โสอินทร์ ... [และคนอื่นๆ]
Author
จักรชัย โสอินทร์
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
Call Number
658.478 จ111ค 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก : การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559.
Author
กรมการข้าว
Published
กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, 2559.
Call Number
633.18 ง25 2559
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
จากมนุษย์เงินเดือนสู่สุดยอด SME / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
Author
ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to, 2559
Call Number
650.1 ธ115จ 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
จานอร่อยข้างบาทวิถี / โดย ศรีสมร คงพันธุ์
Author
ศรีสมร คงพันธุ์
Published
กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส., 2559
Call Number
641.59593 ศ73จ 2559,641.59593 ศ173จ 2559
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
จานเดียวเอาอยู่ : ตำรับปรุงง่าย เสร็จเร็ว อร่อยนะ / นิดดา หงษ์วิวัฒน์ บรรณาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2559.
Call Number
641.55 จ25 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ฉลาดกิน ฉลาดใช้ เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย / อรุณี แสงรัตน์.
Author
อรุณี แสงรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559.
Call Number
613.2 อ174ฉ 2559
Location
สำนักหอสมุด

image
ชีวิตยังหวานของคนเบาหวาน / หลิน เจียหง เขียน ; เพ็ญศิริ รัตนศรี แปล.
Author
หลิน, เจียหง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
616.46 ห173ช 2559
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ช่างประจำบ้าน / ศักดา ประสานไทย
Author
ศักดา ประสานไทย
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
643.6 ศ111ช 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ / กนกอร บุญพิทักษ์
Author
กนกอร บุญพิทักษ์
Published
กรุงเทพฯ : Feel good, 2559
Call Number
616.33 ก151ด 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ดูแลตับ เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด / ยุพาพิน ประเสริฐกุล
Author
ยุพาพิน ประเสริฐกุล
Published
กรุงเทพฯ : Feel good, 2559
Call Number
616.36 ย462ด 2559
Location
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ตะลุยกิน in Seoul / Keetanista.
Author
คีตา วงศ์กิตติพัฒน์
Published
กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2559.
Call Number
647.95519 ค342ต 2559
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles