Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ = Cereal and forage crop production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number
633.2 ส481ก 2562
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

image
ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว / ธนินท์ เจียรวนนท์.
Author
ธนินท์ เจียรวนนท์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
Call Number
650.1 ธ153ค 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอกปทุมมาและกระเจียว เพื่ิอสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร.
Author
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2562.
Call Number
635.93439 ค416 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช / ชเนษฎ์ ม้าลำพอง.
Author
ชเนษฎ์ ม้าลำพอง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
Call Number
631.52 ช558ห 2562
Location
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
เมี่ยง: วิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานความยั่งยืน / ชูสิทธิ์ ชูชาติ และโฆสิต ไชยประสิทธิ์.
Author
ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Published
เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
Call Number
633.72 ช612ม 2562
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles