Search again

Found: 119  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
2 คน 2 เค็ม
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
60 สูตร น้ำผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ / ศริญญา คชรัตน์
Author
ศริญญา คชารัตน์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, c2537
Call Number
641.875 ศ173ห
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Advance typing 2
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล, [254-]
Call Number
652.3 อ74
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Basic ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวง่าย ใช้งานคล่อง / Kerra Tsai เขียน ; ศลิษา เจริญเตีย แปล ; ณัฐภูมิ โอภาภิบาล บรรณาธิการ
Author
Tsai, Kerra
Published
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2557
Call Number
428.2495911 ท12บ 2557
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 10 / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 11 / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 4 / บริษัท ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 5 / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 6 / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Clip Art Collection Volume 8 / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
006.6 ด39ค
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Digital Video
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
621.3883 ด323
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
E-Commerce : เรียนรู้วิธีการทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับมืออาชีพ / บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
Author
บริษัทดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [ม.ป.ป.]
Call Number
658.054678 ด39อ
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Easy Learning Microsoft Excel 2000 & Microsoft Power Point ไทย 2000 / ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล
Published
กรุงเทพฯ : ดีไอดีอินเตอร์เนชั่นแนล, [254-]
Call Number
005.369 ด39ม
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Focus in Microsoft FrontPage 2000.
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
Call Number
005.369 ฟ8111
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
Focus in Microsoft Visual Interdev 6.
Published
กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [ม.ป.ป.]
Call Number
005.369 ฟ8111
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles