Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กิน อยู่ ในวิถีล้านนา / โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Author
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Published
เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องรางล้านนา : ศาสตร์แห่งศรัทธา มนตราของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Author
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ศรีหริภุญชัย / รวบรวมโดย ภิกษุอานันท์ พุทฺธธมฺโม.
Published
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คำเรียกชื่ออาหารล้านนา / อภิวันท์ พันธ์สุข, ฤทัยรัตน์ กันชัย.
Author
อภิวันท์ พันธ์สุข.
Published
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
คิตในบริบทข้ามพรมแดน / ศิราพรรณ ณ ถลาง และ สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
Author
ศิราพรณ ณ ถลาง
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
นายห้างป่าไม้ สีสันชีวิตอดีตล้านนา / กิตติชัย วัฒนานิกร
Author
กิตติชัย วัฒนานิกร
Published
เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
นายห้างป่าไม้ สีสันชีวิตอดีตล้านนา / กิตติชัย วัฒนานิกร
Author
กิตติชัย วัฒนานิกร
Published
เชียงใหม่ : สันติภาพแพ็คพริ้นท์, 2558.
Call Number
ลน 959.362 ก344น 2558
Location
สำนักหอสมุด

image
ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคเหนือ / พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร
Author
พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Location
สำนักหอสมุด

image
ประวัติศาสตร์ล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล
Author
สรัสวดี อ๋องสกุล
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

image
ฟ้อนเชิงฟ้อนดาบพื้นฐาน ๑ / โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
Published
เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
ลุ่มน้ำแม่วัง : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม = Maewang river basin : a cultural history / สมโชติ อ๋องสกุล
Author
สมโชติ อ๋องสกุล
Published
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
ศรีมูลาลัย / ภูเดช แสนสา
Author
ภูเดช แสนสา
Published
เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
อ.ไชยวรศิลป์ กับภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ / สุนทร คำยอด
Author
สุนทร คำยอด
Published
ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
เครื่องเขินล้านนา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558.
Location
สำนักหอสมุด

image
เพียงภาพและความทรงจำ / วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Author
วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles