Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ / กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551
Call Number
307.1 ก17 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน สกนธ์ วรัญญวัฒนา
Author
สกนธ์ วรัญญวัฒนา
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551
Call Number
352.4 ส15ก 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
การบริหารงานสาธารณูปโภคของท้องถิ่น / ผู้เขียน มนตรี เกิดมีมูล
Author
มนตรี เกิดมีมูล
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551
Call Number
658.26 ม15ก 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร / กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
Published
กรุงเทพ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551
Call Number
352.6 จ173 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Author
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551.
Call Number
001.4 ณ172ร 2551
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles