Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน / ธนากิต.
Author
ธนากิต.
Published
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558.
Call Number
341.2473 ธ152ก 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
คู่มือเรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์ / บรรณาธิการ นักรบ พิมพ์ขาว.
Published
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
Call Number
341.2473 ค416 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
ศิลปะอาเซียน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
Author
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดศูนย์แม่ริม

image
อาเซียน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / Donald E. Weatherbee ; เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ แปล.
Author
เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
Call Number
341.2473 ว554อ 2558
Location
สำนักหอสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles